درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 30 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

ایجاد فرم ” شاخص شما “


شاخص شما با هدف آگاهی از نظرات شما در خصوص عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه طراحی شده است. ارائه راه حل پیشنهادی شما راه گشای مسئولین در ارائه خدمات بهتر و ارتقاء کیفیت خواهد بود.

به پیشنهادات برتر گواهی ارائه پیشنهاد و جوایز ارزنده اهدا خواهد شد.
 
شاخص شما