درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 30 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

شاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشكده ها


شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها در سال 93

شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها در سال 94