درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 30 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

دستور العمل مربوط به برنامه ریزی توسعه گرو های آموزشی


*  مقالات مربوط به ارزیابی درونی
 
 اسلايد كارگاه تضمین کیفیت دردانشگاه حکیم سبزواری
 

  **جدید** شیوه نامه اجرایی تدوین برنامه های بهبود کیفیت در گروه های آموزشی