درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 30 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

به همت مدیریت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری مرکز نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت وزارت علوم کارگاه دو روزه برنامه ریزی توسعه گروه های آموزشی برگزار شد


مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور مسئولان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف نسبت به برگزاری کارگاه دور روزه تحت عنوان برنامه ریزی توسعه گروه های آموزشی برای روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی با هدف افزایش دانش و مهارت آنان در نحوه تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه آموزشی اقدام نمود. شرکت کنندگان در این کارگاه با فرایند برنامه ریزی بهبود کیفیت گروه های آموزشی، کسب مهارت در انجام ارزیابی درونی، نحوه تدوین معیار مطلوب ارزیابی، نحوه شناسایی وضعیت موجود گروه بر اساس معیارهای تدوین شده و همچنین تدوین اهداف و سیاست های اجرایی بهبود کیفیت و در نهایت تدوین برنامه های عملیاتی بهبود کیفیت گروه آشنا شدند.