درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه 2 فروردین 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

فرآیند تعیین امتیاز کیفیت تدریس اعضای هیات علمی متقاضی تبدیل وضع و ارتقاء