درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
پنج شنبه 28 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

برگزاری کارگاه آموزشی” آموزش مبتنی بردیالوگ: درک حضور دانشجو”


به همت مدیریت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت کارگاه آموزشی” آموزش مبتنی بر دیالوگ: درک حضور دانشجو” با تدریس دکتر محمدرضا نیستانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.