درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
پنج شنبه 28 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی(98-97)


ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی(98-97)، از طریق پرتال دانشجویی از روز شنبه 98/2/14  لغایت روز دوشنبه 98/3/13  فعال می باشد.