ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی(99-98)، از طریق پرتال دانشجویی از روز شنبه 98/10/7 لغایت روز جمعه 98/10/20 فعال می باشد.