ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی(99-98)، از طریق پرتال دانشجویی از روز شنبه 99/03/17 لغایت روز جمعه 99/03/30 فعال می باشد.