معرفی همکاران

مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

دکتر هادی سلیمانی مقدم 

تلفن تماس: 44012506-051

معاون مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

 سید احمد کلالی

تلفن تماس :44012505

کارشناس مسئول بودجه

احسان ایزی

                                                                                           تلفن تماس: 44012504-051

کارشناس مسئول تحول اداری و بهره وری

محمود عطار

تلفن تماس: 44012508-051

کارشناس آمار

مرضیه برقبانی

تلفن تماس: 44012507-051

اطلاعات تماس

آدرس دانشگاه حکیم سبزواری

لینک های مفید