ضوابط اجرایی قانون بودجه 1401

دستورالعمل انتقالی سال 1401
بودجه های مصوب دانشگاه حکیم یک دهه اخیر

بودجه های مصوب دانشگاه با لحاظ افزایش درآمد اختصاصی در یک دهه اخیر

درصد رشد بودجه های مصوب دانشگاه در یک دهه اخیر