شيوه نامه تهيه فرآيند هاي اداري دانشگاه حکیم
علایم فرایند سازی
مستندسازی و بهبود فرآیندهای دانشگاه
فرم شماره 1
فرم شماره فرایند 2