پست الکترونیکی مدیریت :

تلفن مستقيم مدير : 05144012448
تلفن مستقيم کارشناس مسئول بودجه واعتبارات : 05144012504
تلفن مستقیم کارشناس مسئول برنامه و تحول اداری : 05144012508
تلفن مستقیم کارشناس آمار و اطلاعات : 05144012507

آدرس پستي : خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، صندوق پستي 397، دانشگاه حکیم سبزواری، سازمان مرکزی،طبقه دوم