شورای برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی


دکتر علی اصغر مولوی (رئیس شورا )

اعضا شورا :

حسین سحر خیز 

دکتر علی اصغر صادقی

دکتر بهرام سیاوش پور

دکتر احسان امیری راد

دکتر حسن استاجی

دکتر رضا روشنفکر

دکتر حسین شاد

مهندس هادی نصرتی پور

مهندس ملیحه کریمی