دانشکده علوم پایه


دانشکده علوم پایه با کاربری آموزشی و در سه فاز بنا گردیده است:

*      فاز یک

زیر بنا :2400 متر مربع

مشاور :  شرکت مهندسین مشاور هشتاک

پیمانکار : شرکت بهساز جنوب

سال افتتاح :  1382

**     فاز دو

زیر بنا : 1800 متر مربع

مشاور : شرکت مهندسین مشاور هشتاک

پیمانکار : شرکت بوچ و شرکت مقاوم سازان اسرار

سال افتتاح : 1389

***     فاز سه

زیر بنا : 2825 متر مربع

مشاور : دفتر فنی دانشگاه

پیمانکار : شرکت بتن دامغان

سال افتتاح :1391

 

 

DSC07191 DSC07189