مجموعه خوابگاه ها


خوابگاهها :

زیر بنا  مجموع خوابگاهها : 29200 متر مربع

 

خوابگاه ولیعصر:                                                                                              خوابگاه نرگس :

مشاور: شرکت مهندسین مشاور اثر                                                                    مشاور :شرکت مهندسین مشاور بینش فن

پیمانکار : شرکا تیتکان                                                                                      پیمانکار :شرکت بهساز جنوب

 

خوابگاه مریم :                                                                                               خوابگاه یاس :

مشاور  : شرکت مهندسین مشاور اثر                                                                 مشاور : شرکت مهندسن مشاور بافت بهستان

پیمانکار:  شرکت آرمه خاک                                                                               پیمانکار : شرکت بوچ

 

خوابگاه شقایق:                                                                                             مجموعه خوابگاهی بهار واندیشه :

مشاور:  شرکت مهندسن مشاور بافت بهستان                                                     مشاور : دفتر فنی دانشگاه

پیمانکار : شرکت بتن دامغان                                                                              پیمانکار : امانی

 

DSC07215 DSC07216 DSC07218 DSC07221 DSCN2595 DSC01476