طرح جامع و تفضیلی


طرح تفضیلی دانشگاه در زمینی به وسعت 200 هکتار در شمال شهر سبزوار (کیلومتر 10 جاده قدیم سبزوار اسفراین )  در سال 1368 توسط مهندسین مشاور هشتاک مطالعه گردید . لکه گذاری و جانمایی فضای مورد نیاز در زمینی به وسعت 100 هکتار انجام گردید و توسعه فضاهای آموزشی برای رشته های کشاورزی و منابع طبیعی در یکصد هکتار دیگر سایت در نظر گرفته شد ابتدا آماده سازی و محوطه سازی 60 هکتار از 100 هکتار اولیه جهت ساماندهی فضاهای مورد نیاز انجام گردید وسپس به مرور زمان این آماده سازی و محوطه سازی به یکصد هکتار افزایش پیدا نمود در حال حاضر حدود 50% سایت دانشگاه از این خدمات بهره مند گردیده