درباره معاونت


 

اين معاونت درسال 1369 تاًسيس گرديد.از همان ابتدا با عنوان معاونت طرح و توسعه با زير مجموعه هاي دفتر طرح و توسعه و اداره فني و تاًسيسات مشغول فعاليت گرديد.در ابتدا فعاليت خود را دو موقعيت مكاني (سايت فعلي دانشگاه و سايت قبلي واقع در جاده قديم سبزوار/تهران) در دستور كار قرار داد.احداث حدود 5000مترمربع بناي جديد و تعمير و مرمت حدود 3000مترمربع زير بناي موجود در زميني به وسعت دو هكتار در سايت قبلي از اهم فعاليت هاي حوزه معاونت بود.همزمان با فعاليت هاي عمراني در سايت قديم تهيه طرح جامع و تفضيلي سايت فعلي در زميني به وسعت 200 هكتار و همچنين قرارداد واگذاري اين 200 هكتار از طرف مسكن شهرسازي به دانشگاه در دستور كار اين معاونت قرار گرفت.شروع عمليات اجرايي ساختمان هاي سايت فعلي نيز در دستور كار حوزه معاونت قرار گرفت.طرح تفضيلي دانشگاه توسط مهندسين مشاور طرح(مهندسين مشاور هشتاك) در سال 68 و تصويب آن توسط مقامات ذيصلاح با پنج دانشكده و حدود 7100نفر دانشجو و زير بناي حدود 220000 مترمربع باعث گرديد كه دانشگاه تمام توان خود را در پيشبرد اهداف كلان خود متمركز نمايد و لذا عمليات جديد احداث بناهاي اولیه در سايت فعلي با شتاب بيشتري شروع گرديد.ساختمان هاي خوابگاهاي وليعصر ، دانشكده ي ادبيات و علوم انساني و آزمايشگاهاي علوم پايه و سلف سرويس و مجموعه خوابگاهاي دانشجويي ، دانشكده ي فني و مهندسي ، دانشكده ي نفت و سالن هاي ورزشي و با زيربناي حدود 100000 مترمربع حاصل اين تلاشي بي وقفه بوده همزمان با احداث بناهاي مورد نياز آماده سازي زير ساخت هاي سايت از قبيل خيابان كشي ، جدول گذاري ، آسفالت و خطوط انتقال برق و لوله كشي آب و حفر چاه آب و ساخت منابع آب در شمال سايت و محوطه سازي در قسمتي از سايت به وسعت حدود 100 هكتار نيز انجام گرديد. با گذشت حدود بيست و چند سال از تهيه و تصويب طرح جامع و تفضيلي مي توان به جراًت اظهارنظر کرد كه حدود 50% از ساخت فضاهاي مورد تصويب به بهره برداري رسيده و حدود 15000مترمربع بناي جديد در دستور كار احداث قرار گرفته كه اين بناها شامل توسعه دانشكده علوم پايه و سلف سرويس جديد و یک بلوك خوابگاه جديد دانشجويي مي باشد.اميد است با همت بالا و پيگيري مسئولين در يك چشم انداز بیست ساله كليه ساختمان هاي مورد نياز و مصوب طرح و همچنين سايت كلي دانشگاه به بهره برداري برسد.انشاالله.