سالن اجتماعات مرکزی


سالن اجتماعات مرکزی:

زیر بنا :3964 متر مربع

مشاور : شرکت مهندسین مشاور هشتاک -شرکت مهندسین مشاور آوان شهر

پیمانکار :  شرکت گسترش صنعت و حرارت ایران – شرکت طنین پردازان آریا