اعضاء هیات علمی مهندسی شیمی

دکتر سیّدمحّمد مهدی نوری ( رئیس دانشکده)

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

تماس: 28512850 4401  051

@ m.nouri@hsu.ac.ir

mehdi99nori@yahoo.com

CV

 

دکتر حمید حیدرزاده درزی (مدیر گروه)

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – بیو تکنولوژی

تماس: 2865  4401  051

فاکس: 2853- 4401 -051

 hamid.heydarzadeh@yahoo.com@

Hdheydarzadeh@

CV heydarzadeh

 

 

دکتر امین کاظمی بیدختی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

تماس: 2862  4401  051

فاکس: 2853- 4401 -051

“Amin Kazemi” <a.kazemi@hsu.ac.ir>

CV, Kazemi

دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
تماس: 2863 4401 051

فاکس: 2853- 4401 -051

@Zb_mokhtari@yahoo.com
Z.mokhtari@hsu.ac.ir

CV

دکتر محمود فرخی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی -پدیده های انتقال

تماس: 2861 4401  051
فاکس: 2853- 4401 -051
@farrokhi_mahmoud@yahoo.com
RESUME (Farrokhi)

 

دکتر علی خوش سیما

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی ترمودینامیک نفت ازدیاد برداشت
a. Khoshsima@hsu.ac.ir
ali.khoshsima@gmail.com
تماس:2852 4401 051
فاکس: 2853- 4401 -051

CV, Khoshsima