گروه آموزشی :مهندسی نفت

علی صنعتی

مربي

a.sanati@FERDOWSI

سیدحسن حجی آّبادی

مربي

s.hassan@hsu.ac.ir

عباس هاشمی زاده

مربي

a.hashemizadeh@hsu.ac.ir

احسان اسماعیل نژاد

استاديار

e.esmailnezhad@hsu.ac.ir
گروه آموزشی :مهندسی شیمی ( صنایع گاز )

علی خوش سیما

استاديار

a.khoshsima@FERDOWSI

حمید حیدرزاده درزی

استاديار

@FERDOWSI

محمود فرخی

استاديار

m.farrokhi@hsu.ac.ir

سیدمحمدمهدی نوری

استاديار

smm.nori@hsu.ac.ir

امین کاظمی بیدختی

استاديار

a.kazemi@hsu.ac.ir

زهرا مختاری حسینی

استاديار

mokhtari@FERDOWSI