گروه آموزشی :مهندسی نفت

علی صنعتی

مربي

0

سیدحسن حجی آّبادی

مربي

0

عباس هاشمی زاده

مربي

0

احسان اسماعیل نژاد

استاديار

e.esmailnezhad@hsu.ac.ir
گروه آموزشی :مهندسی شیمی ( صنایع گاز )

علی خوش سیما

استاديار

0

حمید حیدرزاده درزی

استاديار

0

محمود فرخی

استاديار

0

سیدمحمدمهدی نوری

استاديار

0

امین کاظمی بیدختی

استاديار

a.kazemi@hsu.ac.ir

زهرا مختاری حسینی

استاديار

z.mokhtari@hsu.ac.ir