اعضاء هیات علمی مهندسی شیمی

 

دکتر محمود فرخی

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی -پدیده های انتقال

تماس: ۲۸۵۰  ۲۸۵۱  ۴۴۰۱  ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

@farrokhi_mahmoud@yahoo.com

CV

دکتر امین کاظمی بیدختی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی (مدیر گروه )

تماس: ۲۸۶۲  ۴۴۰۱  ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

a. Kazemi @hsu.ac.ir

cv

 

دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
تماس: ۲۸۶۳ ۴۴۰۱ ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

@Zb_mokhtari@yahoo.com
Z.mokhtari@hsu.ac.ir

CV

دکتر سیّدمحّمد مهدی نوری
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
تماس: ۲۸۶۴  ۴۴۰۱  ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

@ m.nouri@hsu.ac.ir
cv

دکتر حمید حیدرزاده درزی
رشته تحصیلی: lمهندسی شیمی – بیو تکنولوژی
تماس: ۲۸۶۵  ۴۴۰۱  ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

@ hamid.heydarzadeh@yahoo.com
CV