اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی نفت

دکتراحسان اسماعیل نژاد

مهندسی نفت – حفاری و بهره برداری

مدیر گروه مهندسی نفت

ایمیل:

e.esmailnezhad@hsu.ac.ir

Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

تماس: ۲۸۶۱ ۴۴۰۱ ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

E

مهندس سیّد حسن حجی آبادی

رشته تحصیلی:مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری

ایمیل:s.h.hajiabadi@hsu.ac.ir

تماس:۲۸۵۸ ۴۴۰۱ ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

CV

دکتر علی خوش سیما

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی ترمودینامیک نفت ازدیاد برداشت

Ali Khoshsima@hsu.ac.ir

ali.khoshsima@gmail.com

تماس:۲۸۵۲ ۴۴۰۱ ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

cv

دکتر عباس هاشمی زاده

رشته تحصیلی: مهندسی نفت – مخزن

ایمیل:  abbas.Hashemizadeh@gmail.com

تماس: ۲۸۵۹ ۴۴۰۱ ۰۵۱

فاکس: ۲۸۵۳- ۴۴۰۱ -۰۵۱

CV

مهندس علی صنعتی

مهندسی نفت و حفاری بهره برداری

مامور به تحصیل

a.sanati@hsu.ac.ir

ali.sanati@yahoo.com

cv