اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی نفت

دکتراحسان اسماعیل نژاد

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

مهندسی نفت – حفاری و بهره برداری

مدیر گروه مهندسی نفت

ایمیل:
e.esmailnezhad@hsu.ac.ir
Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

تماس: 2850-2851 4401 051

فاکس: 2853 4401 -051
cv

مهندس سیّد حسن حجی آبادی

رشته تحصیلی:مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری
ایمیل:s.h.hajiabadi@hsu.ac.ir
تماس:2851-2850 4401 051
فاکس: 2853- 4401 -051
CV

دکتر علی خوش سیما

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی ترمودینامیک نفت ازدیاد برداشت
Ali Khoshsima@hsu.ac.ir
ali.khoshsima@gmail.com
تماس:2852 4401 051
فاکس: 2853- 4401 -051
cv

دکتر عباس هاشمی زاده

رشته تحصیلی: مهندسی نفت – مخزن
ایمیل:  abbas.Hashemizadeh@gmail.com
تماس: 2859 4401 051
فاکس: 2853- 4401 -051
CV

مهندس علی صنعتی
مهندسی نفت و حفاری بهره برداری
مامور به تحصیل
a.sanati@hsu.ac.ir
ali.sanati@yahoo.com
cv