بازدید علمی SPE

 

 

کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری انجمن SPEوانجمن علمی مهندسی نفت برگزار کرد:

بازدید علمی تخصصی کارآفرینی از مرکز رشد واحدهای فناور و دانش بنیان دانشگاه حکیم سبزواری

باحضور اقای دکتر رضایی

زمان:8آبان 1401ساعت8

مکان: مرکز رشد واحدهای فناور و دانش بنیان دانشگاه حکیم سبزواری

ویژه دانشجویان مهندسی نفت
@hsuspe