به همت SPE جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

 سه شنبه ۲۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ الی ۲۰

با همت انجمن علمی مهندسی شیمی و مهندسی نفت

برگزار گردید.