کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – زیست پزشکی

تاریخچه مهندسی به دانشمندان زرگی بزرگی چون رازی و بوعلی سینا برمی گردد. با قراردادن پوششی روی دارو ، عملکرد آن را موثر کردند. همچنین لئونادرو داوینچی با تاکید بر خصوصیات بر آناتومی، میانی حرکت استخوان و ماهیچه ها را مورد بررسی قرار داد. سامانه گردش خون در بدن و عملکرد قلب به عنوان یک پمپ را ویلیامهاروی مورد مطالعه قرارداد. بررسی های زیادی روی خواص شیمیایی مایعات بدن انجام داده و بر این اعتقاد بود که فعایت بدن بر مبانی شیمیایی استوار است.

این رشته در سال 1377 برای اولین بار به صورت زیر مجموعه ایی از مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه شد.