کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – زیست پزشکی

تاریخچه مهندسی به دانشمندان زرگی بزرگی چون رازی و بوعلی سینا برمی گردد. با قراردادن پوششی روی دارو ، عملکرد آن را موثر کردند. همچنین لئونادرو داوینچی با تاکید بر خصوصیات بر آناتومی، میانی حرکت استخوان و ماهیچه ها را مورد بررسی قرار داد. سامانه گردش خون در بدن و عملکرد قلب به عنوان یک پمپ را ویلیامهاروی مورد مطالعه قرارداد. بررسی های زیادی روی خواص شیمیایی مایعات بدن انجام داده و بر این اعتقاد بود که فعایت بدن بر مبانی شیمیایی استوار است.

این رشته در سال ۱۳۷۷ برای اولین بار به صورت زیر مجموعه ایی از مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه شد.