جناب آقای مهندسی ابوالفضلی سرپرست دفتر معاون وزیر محترم نفت در امور پتروشیمی با همراهی جناب آقای دکتر فرزی سرپرست مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و دفتر ارتباط با صنعت مورخ ۲۷ تیر ماه از دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید با اعضای محترم هیات علمی از آزمایشگاههای دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی بازدید کرده و به پاره ایی از مسائل پرداختند.