مدیر گروه مهندسی شیمی: ۲۸۶۴ ۴۴۰۱ ۰۵۱

مدیر گروه مهندسی نفت: ۲۸۶۱ ۴۴۰۱ ۰۵۱