کارگاه تخصصی گروه مهندسی نفت

کارگاه تخصصی گروه مهندسی نفت

کارگاه تخصصی گروه مهندسی نفت در حوزه صنعت با همکاری انجمن علمی مهندسی نفت و آقای دکتر احسان اسماعیل نژاد با موضوع حفاری و بهره برداری ...

یازدهمین جشنواره ملی حرکت

یازدهمین جشنواره ملی حرکت

ارائه دستاوردهای پژوهشی با رویکردکارآفرینی و حمایت از خلاقیت های علمی دانشجویی هدف دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت انجمن های علمی دانشگاه حکیم ...

دارو سازی هدفمند ضد سرطان

همکاری مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پروژه دارورسانی هدفمند داروی های ضد سرطان به کمک پلیمرهای هوشمند در ...

فرم الف و ب جهت فارغ التحصیلی

فرم الف و ب جهت فارغ التحصیلی

فرم-تسویه-حساب

جشن فارغ التحصیلی ورودی 94

جشن فارغ التحصیلی ورودی 94

با توجه به  اتمام نیم سال تحصیلی اول سال تحصیلی 98-97 و فارغ التحصیل شدن دانشجویان ورودی 94، در نظر است مراسم فارغ التحصیلی جامع ...