تبریک به آقای دکتر علی خوش سیما

تبریک به آقای دکتر علی خوش سیما

در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری سه شنبه 7 اسفندماه ، آقای دکتر علی خوش سیما  به عنوان یکی از پژوهشگران برتردر ...

پنجمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملّی

پنجمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملّی

پنجمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملّی به مناسب روز مهندس با همکاری دانشکده های مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخهای چهارم و پنجم اسنفد ...