پنجمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملّی به مناسب روز مهندس با همکاری دانشکده های مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخهای چهارم و پنجم اسنفد ماه ۹۷ برگزار شد و از دانشجویان ممتاز کارشناسی ورودی ۹۴ قدردانی گردید.

آقایان نوید قلعه نوئی از گروه مهندسی شیمی و پوریا الماسیان از گروه مهندسی نفت در این همایش مورد تشویق قرار گرفتند.