کارگاه HTSF

نرم افزار شبیه سازی و مبدل های حرارتی

با همت انجمن مهندسی شیمی

و با تدریس استاد جناب آقای دکتر کاظمی بیدختی ۳ اردیبهشت برگزار گردید.