اطلاعیه کار آموزی پارک علم و فناوری

اطلاعیه کار آموزی پارک علم و فناوری

720.809 + 720.809 720.888 + 720.888 720.1285 + 720.1285

سرفصل کارشناسی ارشد زیست پزشکی

سرفصل کارشناسی ارشد زیست پزشکی

سرفصل شماره 1 سرفصل شماره 2

رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – زیست پزشکی

رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – زیست پزشکی

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه حکیم ...

اطلاعیه ارشد 1

اطلاعیه ارشد 1

درخصوص هماهنگي و يکپارچه سازي فرآيند کارآموزي دانشجويان