معرفی ساده به زبان ساده و معرفی تیم

مدرس: ایمان کشاورزیان

روز دوشنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۴-۱۲ برگزار گردید.