برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود

 

دوشنبه 12/مهر ساعت 11/5

تالار دانشکده نفت

پذیرای شما هستیم.