پنجمین کنفرانس ترمودینامیک مشهد و نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

پنجمین کنفرانس ترمودینامیک و نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی در تاریخ سي آبان، 1 و 2 آذر 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
بررای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه بفرمایید.