دانشجو آقای سبحان شعبانی ( رشته مهندسی نفت)

به عنوان دبیر مجمع دبیران انجمنهای علمی دانشگاه

انتخاب گردید.

این موفقیت را به شما تبریک عرض می نماییم.

امیدواریم تلاشهای شما ثمر دهی زندگیتان گردد.

 

کلیک کنید.