نشست پژوهشی

نشست پژوهشی توسط دکتر احسان اسماعیل نژاد تحت عنوان ” ارزیابی پتانسیل کاربرد نانو ذرات مغناطیسی در عملیات بهبود برداشت نفت” امروز چهارشنبه مورخ 25 بهمن ماه در دفتر رئیس دانشکده برگزار گردید.