جناب آقای دکتر علی خوش سیما

انتخاب شایسته شما را  به عنوان پژوهشگر برتردانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ تبریک و تهینت عرض نموده و  کسب این افتخار را موجب فضل دانشکده دانسته و توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

رئیس، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی