دبیر کمیته منتخب دانشکده الهیات
دبیر کمیته منتخب دانشکده الهیات و معارف اسلامی
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
عضو کمیته ترفیع دانشکده
عضو کمیسیون فرهنگی دانشگاه
عضویت در کمیته ترفیع
مدیریت گروه
مدیریت گروه