ریاست مرکز


 

 

 

الف) مدارک تحصیلی:

مقطع رشته دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری 1376
کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز 1381
دکتری جامعه شناسی توسعه و تغییرات اجتماعی دانشگاه شیراز 1387
 

ب) فعالیت های آموزشی:

 • تدریس دروس مبانی جامعه شناسی در دانشگاه شیراز، حکیم سبزواری
 • تدریس درس جغرافیای جمعیت ایران، جمعیت و تنظیم خانواده، جامعه شناسی ورزش، روش تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، متدولوژی تاریخ تشیع، مخاطرات انسانی و مبانی جامعه شناسی در دانشگاه حکیم سبزواری.
 • تدریس درس مبانی جامعه شناسی در دانشکده ی علوم قرآنی واحد سبزوار در نیمسال جاری(نیمسال دوم 1390-1391).
 

پ) فعالیت های پژوهشی:

چاپ مقاله های با عنوان:

 • اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا جامعه محور(مورد مطالعه شهر سبزوار)، نویسنده دوم،در مجله جامعه شناسی کاربردی شماره پیاپی 34 تابستان 1388: 189-215.
 • نظریه ساختاری شدن آنتونی گیدنز و مبانی روش شناختی آن، نویسنده ی دوم. درمجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 1 شماره 4 ، 1383.
 • بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیتی موثر برباروری در مناطق روستایی با استفاده از مدل ترکیبی، فصلنامه ی جمعیت شماره 53 و54 پاییز و زمستان 1384.
 • نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی روستایی، مجله ی دهاتی، 1385.
 • «امنیت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای نظم و قانون»: مطالعه ی موردی شهر مشهد.، نویسنده ی اول. در مجله‌ی علمی‌ـ‌پژوهشی انتظام اجتماعی. سال اول شماره 4 زمستان 1388: 7-26.
 • « تاثير حكمراني خوب و سرمايه اجتماعي بر اعتماد سياسي: مطالعه ي موردي؛ شهرهاي مشهد و سبزوار»، نویسنده ی دوم. در مجله‌ی علمی ـ‌پژوهشی پژوهش‌نامه‌ی علوم سیاسی سال پنجم شماره 1 زمستان 1388: 135-163.
 • «تبیین کژکارکردی و ناکامی مشارکت حزبی انجمنی در عصر مشروطه»، نویسنده ی دوم. درمجله ی علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 27 ، پاییز 1390، 157-180.
 • «برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر سبزوار»، نویسنده ی سوم، در مجله ی علمی پژوهشی  جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای. شماره ی 15، پاییز و زمستان 1389: 117-150.
 • «تحلیل سرمایه ی اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار»، نوسنده ی اول در مجله ی علمی پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره ی چهارم، تابستان 1390.
 • «بررسی تطبیقی سرقتهای ایستگاهی و غیرایستگاهی شهرهای استان زنجان در سالهای 86-87»، نویسنده ی سوم ، پذیرفته شده جهت چاپ در مجله ی علمی پژوهشی دانش انتظامی.
 • «بحثی پیرامون سرمایه اجتماعی ورابطه ی آن با مدیریت و اقتصاد شهری(مطالعه موردی: مشهد و سبزوار)، نویسنده ی دوم، پذیرفته شده جهت چاپ در مجله ی علمی پژوهشی مدیریت شهری، ویژه نامه بهار  وتابستان 1390.
 • «پایداری شهری بر بنیان توسعه مشارکت شهروندی(مطالعه موردی شهر سبزوار»، پذیرش شده برای چاپ در نشریه علمی پژوهشی فصلنامه پژوهشنامه جغرافیایی،
 • احساس امنیت اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی آن: مطالعه موردی شهر سبزوار»، چاپ شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،
 • برابری جنسیتی در خانواده و تعیین کننده های آن مطالعه موردی زنان 20-40ساله شهر بوشهر، چاپ در نشریه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان،زمستان 1391، شماره 33.
 • – « بررسی تأثیر خانواده بر سرمایه‌ی اجتماعی دانش آموزان(مورد مطالعه: دانش آموزان پسر سال اول تا سوم دبیرستان‌های ناحیه ی 4 شهر شیراز)»،

نویسنده‌ی دوم در فصلنامه‌ی توسعه‌ی انسانی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، شماره دو زمستان 87وبهار1388.

 • «بررسی ملاکهای انتخاب همسر دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و عوامل موثر برآن»، نویسنده ی دوم، در فصلنامه‌ی توسعه‌ی انسانی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال 4، شماره ی 3و4، بهار و تابستان 1390، صص: 89-106.
 • «گرایش دانشجویان به موسیقی و عوامل موثر بر آن»، چاپ در مجله ی علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال.
 • Generational Difference in Family Values Case Study of Sabzevar City iran”“، پذیرفته شده برای چاپ در مجله علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران.
 

همایش ها:

1-«امنیت اجتماعی و تعیین کننده‌های آن: مطالعه‌ی موردی شهر سبزوار»

در مجموعه مقالات همایش ملی شهر سالم. دانشگاه حکیم سبزواری، خرداد1388. سخنرانی.

2-«روستاییان مهاجر و زندگی در شهر. مطالعه موردی شهر سبزوار».

ارائه شده در اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی. 23 و24 آذرماه 1390. مشهد دانشگاه فردوسی. پوستر

 • «بحثی پیرامون سرمایه اجتماعی ورابطه ی آن با مدیریت و اقتصاد شهری(مطالعه موردی: مشهد و سبزوار)،

نویسنده ی دوم، ارائه شده در اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد، دوم و سوم آذرماه 1390. سخنرانی.

 • تحلیلی برنقش وجایگاه مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری(سبزوار)، نویسنده دوم، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، 20-21 اردیبهشت 1391. سخنرانی
 • «مدارا و امنیت اجتماعی»، نویسنده دوم، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالشها و رهیافتها، زاهدان، 30-31 فروردین 1391. سخنرانی
 • « احساس امنیت در محله، اشتغال و نظم، نمونه موردی: شهر سبزوار»، اولین همایش ملی اشتغال، نظم و امنیت، رشت، خرداد 1391. پوستر
 • «بررسی پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه شهر مشهد» ، نویسنده اول- سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی زنان و خانواده، مازندران، سوم اردیبهشت 1393. پوستر.
 • پایداری شهری بر بنیان توسعه مشارکت شهروندی-مطالعه موردی شهرسبزوار-نویسنده دوم شماره ششم-بهار 1392-صص41-66. سخنرانی.
 • «سرمایۀ اجتماعی در خانواده و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنان شهر سبزوار»- نویسنده اول، یزد- نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، 10-11 اردیبهشت 1392. سخنرانی.

1. ” The Trend of Women’s Participation in Labor Force in Iran and its Deviations from the World Trends

” presented in European Population Conference, 13-16 June, 2012,Stockholm, Sweden.

2– “Economic Determinants of Low level Fertility in Iran”, presented as poster, European Population Conference, 13-16 June, 2012,Stockholm, Sweden.

3-“The Relationship of Women’s Fertility and Equity between Couples Case Study: Women aged 20-40 of Sabzevar City- Iran”, presented as poster. The First Iranian International Conference on Women’s Health, 14-15 June, Shiraz, Iran.

4  “The Role of Women in Emotional Health of Generations, Case Study of Sabzevar City””, presented as poster. The First Iranian International Conference on Women’s Health, 14-15 June, Shiraz, Iran.

5– “Illness of Aged Parents and Children Relationships with Them: Case Study of Aged Parents of Sabzevar City-Iran”, ” presented as poster, European Population Conference, 25-28 June 2014, Budapest, Hungary.

6– “Mortality Levels and Causes of Death in Iran”, presented as poster, European Population Conference, 25-28 June 2014, Budapest, Hungary.

 

ت) طرح های پژوهشی:

 • بررسی رابطه‌ی برابری جنسیتی در خانواده و باروری زنان در شهر سبزوار. مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در معابر شهري مطالعه ي موردي شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • بررسی روند اشتغال زنان در ایران و مقایسه ی آن با روندهای جهانی، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر جهت گیری ارزشی نسلها در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • توافق عاطفی و هنجاری درخانواده و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • انسجام رفتاری در میان فرزندان و والدین و عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر آن در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • کاستی ها و انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته ی علوم اجتماعی: مطالعه ی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی دانشگاه ها. مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 

ث)ترجمه

ترجمه  کتاب : A Critical Introduction Population and Development نوشته Frank Furedi انتشارات Polity(1997)، در دست چاپ.

 

ج) راهنمایی و مشاوره ی پایان نامه

 • راهنمایی پایان نامه با عنوان «بررسی رابطه ی ویژگی های اقتصادی اجتماعی و گرایش به موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری»، رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1390.
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان « بررسی اجتماعی مد پرستی در بین مقاطع تحصیلی دوم و سوم دبیرستان های پسرانه شهرستان پارس آباد»، رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1391.
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان « تأثیر اشتغال زنان در بیرون از خانه بر روابط عاطفی زوجین»، رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1391.
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان « عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان آگاهی زنان از برنامه های تنظیم خانواده و بهداشت باروری»،  رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1391.
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان « بازسازی معنایی تجربه‌ی طلاق
  مورد مطالعه: زنان مطلقه‌ی شهر مشهد »، رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 1392.
 • مشاوره پایان نامه با عنوان « بررسی و تحلیل خانواده و ساختار آن در پنج اثر برگزیده داستانی معاصر افغانستان»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، 1392.
 • مشاوره ی پایان نامه با عنوان «سیاست و زبان در تاریخ بیهقی»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری1389.
 • مشاوره ی پایان نامه با عنوان «جامعه شناسی شعر نظامی در مخزن الاسرار»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار1390.
 • مشاوره ی پایان نامه با عنوان «بررسی مثنوی منطق الطیر عطار با رویکرد اجتماعی»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار1390.
 • مشاوره پایان نامه با عنوان «بررسی تاریخ بیهقی از دیدگاه جامعه شناسی»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، زمستان 1391.
 

چ) کارگاه ها:

 • گواهی شرکت در کارگاه جمعیت شناسی ریاضی در دانشگاه تهران. با تدریس دکتر گیو از دانشگاه پنسیلوانیا. زمستان 1389.
 • گواهی شرکت در کارگاه شیوه ی مقاله نویسی انگلیسی در دانشگاه حکیم سبزواری. با تدریس دکتر عباس زاده.
 • شرکت در کارگاه نرم افزار endnote در دانشگاه حکیم سبزواری با تدریس دکتر واعظی کاخکی.
 

ح)سایر

 • کسب رتبه‌ی اول در دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز با معدل 21/18.
 • کسب رتبه‌ی اول در دوره‌ی دکتری دانشگاه شیراز با معدل 15/18.
 • کسب رتبه‌ی اول در آزمون جامع دوره‌ی دکتری دانشگاه شیراز.
 • کسب عنوان «پژوهشگر برتر» مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی در سال 1392.
 • مسئول گروه مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از 1/6/1390 تا کنون.
 • عضو کمیته ی علمی دومین همایش ملی شهر سالم. دانشگاه حکیم سبزواری ، خرداد 1388.
 • همکاری در مجله های علمی پژوهشی، جامعه شناسی کاربردی(دانشگاه اصفهان)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک(دانشگاه حکیم سبزواری)، مردم شناسی ایران(دانشگاه تهران)، پژوهش جوانان و فرهنگ(دانشگاه تهران) و فصلنامه ی علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال) در داوری مقاله ها.
 

خ)زبان های خارجی و کامپیوتر

انگلیسی: در سطح پیشرفته

آشنایی با نرم افزار Spss و Microsoft office،