شورای پژوهشی


بر اساس ماده 8 اساسنامه مرکز ترکیب شورای پژوهشی به قرار زیر است:
1- رییس مرکز (رییس شورا)
2- معاون پژوهشی مرکز (نتیب رییس و دبیر شورا)
3- مدیران گروههای پژوهشی مرکز
4- دو تا پنج تن از اعضای هیات علمی
تبصره 1: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 باید از میان پژوهشگران و صاحب نظران خارج از مرکز با معرفی رییس مرکز و تایید معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شوند.
تبصره 2 : اعضای مذکور در بندهای 2،3،4 با حکم رییس مرکز منصوب می شوند.
تبصره 3: اعضای مذکور در بند 4 برای مدت چهار سال منصوب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .

در حال حاضر اعضای شورا عبارتند از:

 
 
                                         dr.asadi1
                                         amirahmadi
                                         hamidain
                                         entezari copy
                                         arfaei
                                         mr.javadian
                                         
                                         
                                         
                                         
 
 

بر اساس ماده 10 اساسنامه وظایف و اختیارات شورای پژوهشی عبارتند از :
1- تصویب آیین نامه داخلی شورا.
2- تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی مرکز در چهارچوب سیاست ها و مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
3- تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی گروههای پژوهشی مرکز.
4- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مرکز و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها.
5-بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح های پژوهشی طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها.
6- تعیین داور یا هیات داوران طرح های پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی مرکز معرفی می شوند.
7- ارزیابی نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز.
8- تایید پیشنهاد تاسیس و انحلال گروههای پژوهشی به منظور ارسال به معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تایید و طی مراحل قانونی آنها.
9- برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر موسسات و مراکز آموزشی – پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط.
10- بررسی و تصویب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، همایش ها و بازدیدهای علمی.
11-تصویت آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
12-بررسی و پیشنهادهای تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی و اطلاعاتی مرکز.
13- بررسی و تصويب سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی مرکز در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
14- تصویب آیین نامه های تأليف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز.
15- بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هيأت علمی مرکز و اظهار نظر نسبت به آنها.
16- انجام سایر اموری که در چهارچوب ضوابط و مقررات از سوی هيأت امنا، شورای دانشگاه و شورای پژوهش و فناوري دانشگاه به شورا محول می شود.