مدیرگروه


                                      ghodrati1

سخن مدير گروه:

 

گروه مطالعات اجتماعی، همزمان با تأسیس مرکز پژوهشی و با هدف انجام پژوهش در حوزه های مختلف علوم اجتماعی اعم از جامعه شناسی، جمعیت شناسی، مردم شناسی و … در منطقه ی شمال شرق کشور تأسیس گردید و تا کنون ده ها طرح پژوهشی در این حیطه به انجام رسیده است. این گروه در فقدان گروه آموزشی و رشته ی علوم اجتماعی در غرب خراسان، بخشی از خلأ انجام پژوهش های اجتماعی را پر می کند. با این حال از  آن جا که نیاز به انجام پژوهش های اجتماعی در جوامع در حال تغییر، بیشتر احساس می شود امید است با ایجاد رشته ی آموزشی علوم اجتماعی و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال آینده،  شاهد رونق یافتن هر چه بیشتر فعالیت های پژوهشی در این حوزه ی مهم از علوم انسانی باشیم.

 

رزومه دکتر حسین قدرتی

 

الف) مدارک تحصیلی:

 
مقطع رشته دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری 1376
کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز 1381
دکتری جامعه شناسی توسعه و تغییرات اجتماعی دانشگاه شیراز 1387
 

ب) فعالیت های آموزشی:

 
 • تدریس دروس مبانی جامعه شناسی در دانشگاه شیراز، حکیم سبزواری
 • تدریس درس جغرافیای جمعیت ایران، جمعیت و تنظیم خانواده، جامعه شناسی ورزش، روش تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، متدولوژی تاریخ تشیع، مخاطرات انسانی و مبانی جامعه شناسی در دانشگاه حکیم سبزواری.
 • تدریس درس مبانی جامعه شناسی در دانشکده ی علوم قرآنی واحد سبزوار در نیمسال جاری(نیمسال دوم 1390-1391).
 

پ) فعالیت های پژوهشی:

 

چاپ مقاله های با عنوان:

 • اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا جامعه محور(مورد مطالعه شهر سبزوار)، نویسنده دوم،در مجله جامعه شناسی کاربردی شماره پیاپی 34 تابستان 1388: 189-215.
 • نظریه ساختاری شدن آنتونی گیدنز و مبانی روش شناختی آن، نویسنده ی دوم. درمجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 1 شماره 4 ، 1383.
 • بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیتی موثر برباروری در مناطق روستایی با استفاده از مدل ترکیبی، فصلنامه ی جمعیت شماره 53 و54 پاییز و زمستان 1384.
 • نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی روستایی، مجله ی دهاتی، 1385.
 • «امنیت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای نظم و قانون»: مطالعه ی موردی شهر مشهد.، نویسنده ی اول. در مجله‌ی علمی‌ـ‌پژوهشی انتظام اجتماعی. سال اول شماره 4 زمستان 1388: 7-26.
 • « تاثير حكمراني خوب و سرمايه اجتماعي بر اعتماد سياسي: مطالعه ي موردي؛ شهرهاي مشهد و سبزوار»، نویسنده ی دوم. در مجله‌ی علمی ـ‌پژوهشی پژوهش‌نامه‌ی علوم سیاسی سال پنجم شماره 1 زمستان 1388: 135-163.
 • «تبیین کژکارکردی و ناکامی مشارکت حزبی انجمنی در عصر مشروطه»، نویسنده ی دوم. درمجله ی علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 27 ، پاییز 1390، 157-180.
 • «برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر سبزوار»، نویسنده ی سوم، در مجله ی علمی پژوهشی  جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای. شماره ی 15، پاییز و زمستان 1389: 117-150.
 • «تحلیل سرمایه ی اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار»، نوسنده ی اول در مجله ی علمی پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره ی چهارم، تابستان 1390.
 • «بررسی تطبیقی سرقتهای ایستگاهی و غیرایستگاهی شهرهای استان زنجان در سالهای 86-87»، نویسنده ی سوم ، پذیرفته شده جهت چاپ در مجله ی علمی پژوهشی دانش انتظامی.
 • «بحثی پیرامون سرمایه اجتماعی ورابطه ی آن با مدیریت و اقتصاد شهری(مطالعه موردی: مشهد و سبزوار)، نویسنده ی دوم، پذیرفته شده جهت چاپ در مجله ی علمی پژوهشی مدیریت شهری، ویژه نامه بهار  وتابستان 1390.
 • «پایداری شهری بر بنیان توسعه مشارکت شهروندی(مطالعه موردی شهر سبزوار»، پذیرش شده برای چاپ در نشریه علمی پژوهشی فصلنامه پژوهشنامه جغرافیایی،
 • احساس امنیت اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی آن: مطالعه موردی شهر سبزوار»، چاپ شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،
 • برابری جنسیتی در خانواده و تعیین کننده های آن مطالعه موردی زنان 20-40ساله شهر بوشهر، چاپ در نشریه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان،زمستان 1391، شماره 33.
 • – « بررسی تأثیر خانواده بر سرمایه‌ی اجتماعی دانش آموزان(مورد مطالعه: دانش آموزان پسر سال اول تا سوم دبیرستان‌های ناحیه ی 4 شهر شیراز)»،

نویسنده‌ی دوم در فصلنامه‌ی توسعه‌ی انسانی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، شماره دو زمستان 87وبهار1388.

 • «بررسی ملاکهای انتخاب همسر دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و عوامل موثر برآن»، نویسنده ی دوم، در فصلنامه‌ی توسعه‌ی انسانی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال 4، شماره ی 3و4، بهار و تابستان 1390، صص: 89-106.
 • «گرایش دانشجویان به موسیقی و عوامل موثر بر آن»، چاپ در مجله ی علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال.
 • Generational Difference in Family Values Case Study of Sabzevar City iran”“، پذیرفته شده برای چاپ در مجله علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران.
 

همایش ها:

 

1-«امنیت اجتماعی و تعیین کننده‌های آن: مطالعه‌ی موردی شهر سبزوار»

در مجموعه مقالات همایش ملی شهر سالم. دانشگاه حکیم سبزواری، خرداد1388. سخنرانی.

2-«روستاییان مهاجر و زندگی در شهر. مطالعه موردی شهر سبزوار».

ارائه شده در اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی. 23 و24 آذرماه 1390. مشهد دانشگاه فردوسی. پوستر

 • «بحثی پیرامون سرمایه اجتماعی ورابطه ی آن با مدیریت و اقتصاد شهری(مطالعه موردی: مشهد و سبزوار)،

نویسنده ی دوم، ارائه شده در اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد، دوم و سوم آذرماه 1390. سخنرانی.

 • تحلیلی برنقش وجایگاه مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری(سبزوار)، نویسنده دوم، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، 20-21 اردیبهشت 1391. سخنرانی
 • «مدارا و امنیت اجتماعی»، نویسنده دوم، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالشها و رهیافتها، زاهدان، 30-31 فروردین 1391. سخنرانی
 • « احساس امنیت در محله، اشتغال و نظم، نمونه موردی: شهر سبزوار»، اولین همایش ملی اشتغال، نظم و امنیت، رشت، خرداد 1391. پوستر
 • «بررسی پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه شهر مشهد» ، نویسنده اول- سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی زنان و خانواده، مازندران، سوم اردیبهشت 1393. پوستر.
 • پایداری شهری بر بنیان توسعه مشارکت شهروندی-مطالعه موردی شهرسبزوار-نویسنده دوم شماره ششم-بهار 1392-صص41-66. سخنرانی.
 • «سرمایۀ اجتماعی در خانواده و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنان شهر سبزوار»- نویسنده اول، یزد- نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، 10-11 اردیبهشت 1392. سخنرانی.

1. ” The Trend of Women’s Participation in Labor Force in Iran and its Deviations from the World Trends

” presented in European Population Conference, 13-16 June, 2012,Stockholm, Sweden.

2– “Economic Determinants of Low level Fertility in Iran”, presented as poster, European Population Conference, 13-16 June, 2012,Stockholm, Sweden.

3-“The Relationship of Women’s Fertility and Equity between Couples Case Study: Women aged 20-40 of Sabzevar City- Iran”, presented as poster. The First Iranian International Conference on Women’s Health, 14-15 June, Shiraz, Iran.

4  “The Role of Women in Emotional Health of Generations, Case Study of Sabzevar City””, presented as poster. The First Iranian International Conference on Women’s Health, 14-15 June, Shiraz, Iran.

5– “Illness of Aged Parents and Children Relationships with Them: Case Study of Aged Parents of Sabzevar City-Iran”, presented as poster, European Population Conference, 25-28 June 2014, Budapest, Hungary.

6“Mortality Levels and Causes of Death in Iran”, presented as poster, European Population Conference, 25-28 June 2014, Budapest, Hungary.

 

ت) طرح های پژوهشی:

 
 • بررسی رابطه‌ی برابری جنسیتی در خانواده و باروری زنان در شهر سبزوار. مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در معابر شهري مطالعه ي موردي شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • بررسی روند اشتغال زنان در ایران و مقایسه ی آن با روندهای جهانی، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر جهت گیری ارزشی نسلها در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • توافق عاطفی و هنجاری درخانواده و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • انسجام رفتاری در میان فرزندان و والدین و عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر آن در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 • کاستی ها و انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته ی علوم اجتماعی: مطالعه ی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی دانشگاه ها. مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 

ث)ترجمه

ترجمه  کتاب : A Critical Introduction Population and Development نوشته Frank Furedi انتشارات Polity(1997)، در دست چاپ.

 

ج) راهنمایی و مشاوره ی پایان نامه

 
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان «بررسی رابطه ی ویژگی های اقتصادی اجتماعی و گرایش به موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری»، رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1390.
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان « بررسی اجتماعی مد پرستی در بین مقاطع تحصیلی دوم و سوم دبیرستان های پسرانه شهرستان پارس آباد»، رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1391.
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان « تأثیر اشتغال زنان در بیرون از خانه بر روابط عاطفی زوجین»، رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1391.
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان « عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان آگاهی زنان از برنامه های تنظیم خانواده و بهداشت باروری»،  رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1391.
 • راهنمایی پایان نامه با عنوان « بازسازی معنایی تجربه‌ی طلاق
  مورد مطالعه: زنان مطلقه‌ی شهر مشهد »، رساله ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 1392.
 • مشاوره پایان نامه با عنوان « بررسی و تحلیل خانواده و ساختار آن در پنج اثر برگزیده داستانی معاصر افغانستان»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، 1392.
 • مشاوره ی پایان نامه با عنوان «سیاست و زبان در تاریخ بیهقی»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری1389.
 • مشاوره ی پایان نامه با عنوان «جامعه شناسی شعر نظامی در مخزن الاسرار»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار1390.
 • مشاوره ی پایان نامه با عنوان «بررسی مثنوی منطق الطیر عطار با رویکرد اجتماعی»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار1390.
 • مشاوره پایان نامه با عنوان «بررسی تاریخ بیهقی از دیدگاه جامعه شناسی»، رساله ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، زمستان 1391.
 

چ) کارگاه ها:

 
 • گواهی شرکت در کارگاه جمعیت شناسی ریاضی در دانشگاه تهران. با تدریس دکتر گیو از دانشگاه پنسیلوانیا. زمستان 1389.
 • گواهی شرکت در کارگاه شیوه ی مقاله نویسی انگلیسی در دانشگاه حکیم سبزواری. با تدریس دکتر عباس زاده.
 • شرکت در کارگاه نرم افزار endnote در دانشگاه حکیم سبزواری با تدریس دکتر واعظی کاخکی.
 

ح)سایر

 

 • کسب رتبه‌ی اول در دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز با معدل 21/18.
 • کسب رتبه‌ی اول در دوره‌ی دکتری دانشگاه شیراز با معدل 15/18.
 • کسب رتبه‌ی اول در آزمون جامع دوره‌ی دکتری دانشگاه شیراز.
 • کسب عنوان «پژوهشگر برتر» مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی در سال 1392.
 • مسئول گروه مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از 1/6/1390 تا کنون.
 • عضو کمیته ی علمی دومین همایش ملی شهر سالم. دانشگاه حکیم سبزواری ، خرداد 1388.
 • همکاری در مجله های علمی پژوهشی، جامعه شناسی کاربردی(دانشگاه اصفهان)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک(دانشگاه حکیم سبزواری)، مردم شناسی ایران(دانشگاه تهران)، پژوهش جوانان و فرهنگ(دانشگاه تهران) و فصلنامه ی علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال) در داوری مقاله ها.
 

خ)زبان های خارجی و کامپیوتر

انگلیسی: در سطح پیشرفته

آشنایی با نرم افزار Spss و Microsoft office،