راه اندازی سامانه نشریه

به منظور تسهیل امور مربوط به پذیرش ، داوری و …. مقالات مجله علمی پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک سامانه نشریه با تلاش همکاران مرکز پژوهشی راه اندازی شده است. همکاران و نویسندگان مقالات می توانند با مراجعه به این سامانه و ثبت نام و دریافت رمز عبور ، امور مربوطه را از این طریق بانجام رسانند.