تجهیزات آزمایشگاه کنترل فرآیند

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

دستگاه کنترل دما

بدست آوردن منحنی مشخصه شیر موتوری
بدست آوردن منحنی مشخصه شیر موتوری و مبدل حرارتی
تعیین پاسخ مدار باز
تعیین پاسخ مداربسته سیستم برای انواع کنترلرها

دستگاه کنترل فشار

بدست آوردن منحنی مشخصه شیر موتوری
بدست آوردن منحنی مشخصه سنسور اندازه گیر فشار
تعیین پاسخ مدار باز سیستم
تعیین پاسخ مداربسته سیستم برای انواع کنترلرها

دستگاه کنترل ارتفاع

بدست آوردن منحنی مشخصه شیر موتوری
بدست آوردن منحنی مشخصه سنسور اندازه گیر ارتفاع
کنترل ON/OFF
تعیین پاسخ مدار باز سیستم
تعیین پاسخ مداربسته سیستم برای انواع کنترلرها

دستگاه کنترل جریان

بدست آوردن منحنی شیر موتوری
بدست آوردن منحنی مشخصه سنسور اندازه گیر شدت جریان
تعیین پاسخ مدار باز سیستم
تعیین پاسخ مداربسته سیستم برای انواع کنترلرها