کد اخلاق

با توجه به الزام ثبت طرح های تحقیقاتی بالینی در در سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جهت تخصیص کد اخلاق توسط دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در وزارت بهداشت فرم های زیر را دریافت نمایید.
فرم درخواست بررسی طرح
 
فرآیند دریافت کد اخلاق در سامانه پژوهان برای طرحهای ارجاع شده از خارج دانشگاه به کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار