معرفی اعضا

 

دکتر احمد فرزانه کرد           تلفن :   ۴۴۰۱۲۵۲۰-۰۵۱       پست الکترونیک:afarzaneh@hsu.ac.ira

دکتر حمید رضا اویسی       تلفن : ۴۴۰۱۲۵۲۱ -۰۵۱         پست الکترونیک: hamid.oveisi@hsu.ac.ir

دکتر مجید بقایی نژاد            تلفن : ۴۴۰۱۲۸۸۰ -۰۵۱        پست الکترونیک: mbnejad@hsu.ac.ir

دکتر مجید بقایی نژاد           تلفن : ۴۴۰۱۲۶۷۰ -۰۵۱        پست الکترونیک: mbanejadi@hsu.ac.ir

دکتر ریحانه صباغ زاده         تلفن : ۴۴۰۱۲۹۹۸ -۰۵۱        پست الکترونیک: r.sabbaghzadeh@hsu.ac.ir

 

همکاران:

آقای حمید برزویی [کارشناس پژوهشی]            تلفن : ۴۴۰۱۲۵۲۴ -۰۵۱           پست الکترونیک: borzuei@hsu.ac.ir

خانم علی آبادی [کارشناس پژوهشی]              تلفن : ۴۴۰۱۲۵۲۳ -۰۵۱           پست الکترونیک:az.aliabadi@hsu.ac.ir

خانم محمدی مقدم [کارشناس پژوهشی]           تلفن: ۴۴۰۱۲۶۳۷ -۰۵۱           پست الکترونیک:mohammadi@hsu.ac.ir

خانم اشراقی [مسئول دفتر معاونت پژوهشی]    تلفن: ۴۴۰۱۲۵۲۱ -۰۵۱           پست الکترونیک:f.eshraghi@hsu.ac.ir