دکتر رحیم ایلدرآبادی


دکتر رحیم ايلدرآبادي

دانشكده: مهندسی برق و كامپیوترگروه آموزشي: برق

مدرك و رشته تحصيلي: دكتري برق – قدرت محل اخذمدرك تحصيلي: فردوسي مشهد تلفن: 44012835 پست الكتزونيكي: com.gmail@ildarabadi.rahim مرتبه علمي: استاديار زمينه هاي تخصصي : ماشينهاي الکتريکي – ابزار دقيق- انرژيهاي نو-اتوماسیون صنعتي – سيستم قدرت سوابق كاري : عضو هيات علمي دانشگاه حکيم سبزواري