دکتر ریحانه صباغ زاده


مدیر مرکز رشد،توسعه و انتقال تکنولوژی واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی -رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

تلفن تماس 44641958 -051

پست الکترونیک:r.sabbaghzadeh@hsu.ac.ir