مهندس شیرازی


مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور

تلفن تماس 42637043-051