مهسا کیخسروی

مهسا کیخسروی

کارشناس  امور جذب و پذیرش موسسات مرکز رشد

شماره تماس:44641952